• image

    Call Us Now
    0934 090 249

  • image

    Opening Hours
    Mon - Sat 9.00 - 17.30

Đại học Curtin Singapore - Nơi khởi đầu cho sự nghiệp quốc tế thành công